Pity 2021- rozróżnienie najpopularniejszych deklaracji

Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Pity 2021- rozróżnienie najpopularniejszych deklaracji

shutterstock.com

Rozpoczynając pracę nad deklaracją podatkową, jedną z pierwszych decyzji, którą powinien podjąć podatnik, jest konieczność wyboru właściwego dla niego formularza. Jeżeli podatnik wybierze nieprawidłowy druk zasadniczo nie jest w stanie poprawnie spełnić swojego obowiązku podatkowego. Dlatego tak ważne jest by rozróżnić pity 2021. Aby to zrobić trzeba sprawdzić do kogo został skierowany dany numer formularza.

PIT 37 – dla pracowników i nie tylko

PIT 37 to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty, które przygotują podatnicy, osoby fizyczne, podlegające zasadom art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.):

Wyciąg z przepisów (Ustawa o PIT):

Art. 45. [Zasady składania zeznań podatkowych] ust. 1

Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Formularz służy podatnikom, którzy pity 2021 powinni rozliczyć, ponieważ w roku podatkowym 2021:

  • uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Polski,
  • które podlegają opodatkowaniu na zasadach – to znaczy przy zastosowaniu skali podatkowej,
  • tylko za pośrednictwem płatników lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów (przychodów).

PIT 37 został skierowany do osób, które nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej, ani nie prowadziły działów specjalnych produkcji rolnej, na ogólnych zasadach opodatkowania, przy zastosowaniu zasad skali podatkowej. PIT nie może być wykorzystywany przez osoby, które są obowiązane doliczyć dochody swoich małoletnich dzieci. Deklaracja nie posłuży również w przypadku obniżania dochodów o straty z lat ubiegłych ani w przypadku odliczeń tak zwanego minimalnego podatku dochodowego.

Do najpopularniejszych rodzajów uzyskiwania przychów, które będą rozliczane na zasadach jakie proponują pity 2021, przy wykorzystaniu formularza PIT 37, będą wynagrodzenie z umowy o pracę, emerytur, rent, umów zlecenia, kontraktów menadżerskich, praw autorskich i tym podobnych.

PIT 36 – dla osób prowadzących działalność gospodarczą i nie tylko

Jeżeli podatnik nie może skorzystać z deklaracji PIT 37, to z największym prawdopodobieństwem będzie rozliczał swoje pity 2021 w ramach formularza PIT 36.


Źródło: shutterstock.com

Potwierdza to nawet pouczenie zawarte na wstępie samego druku, w którym ustawodawca wskazał, że:

Wyciąg z pouczenia formularza PIT 36:

Formularz przeznaczony jest dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), zwanej dalej” ustawą”, a osiągnięte przez nich dochody (poniesione straty) oraz dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37.

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*