Kiedy przedsiębiorca potrzebuje koncesji?

Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Kiedy przedsiębiorca potrzebuje koncesji?

Źródło: Andrea Piacquadio/pexels.com


Obrót niektórymi produktami wymaga dodatkowych pozwoleń, by realizować cel przedsiębiorstwa zgodnie z prawem. Poniżej przedstawiamy produkty, które wymagają koncesji.

Koncesja na obrót paliwami gazowymi (OPG)

Koncesję powinno się uzyskać przed rozpoczęciem wykonywania działalności w powyższym zakresie. Decyzję w tym zakresie wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Pozwolenie obejmuje obrót paliwami gazowymi w handlu hurtowym i detalicznym. W tym przypadku nie wymaga uzyskania koncesji

 • obrót skroplonym gazem ziemnym, dostarczonym z zagranicy, dokonany w punkcie dostawy do terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
 • obrót gazem ziemnym, jeśli sprzedaż ma na celu likwidację zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, utrzymywanych zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego,
 • obrót gazem ziemnym, jeśli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100 000 euro.

Aby uzyskać koncesję powinieneś mieć siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), Szwajcarii, Turcji lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegii, Islandii, Lichtensteinu), dysponujesz środkami finansowymi, gwarantującymi prawidłowe wykonywanie działalności lub jesteś w stanie udokumentować możliwość ich pozyskania, masz możliwości techniczne, gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności, zapewniasz zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach, uzyskasz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nie zalegasz z zapłatą podatków, stanowiących dochód budżetu państwa.

Źródło: Andrea Piacquadio/pexels.com

Koncesja na obrót paliwami ciekłymi (OPC)

Koncesję należy uzyskać w przypadku, kiedy chcesz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. Rozumie się przez to handel hurtowy oraz detaliczny paliwami ciekłymi w Polsce. Za wydanie pozwolenia odpowiada URE. Działalność gospodarcza w zakresie obrotu paliwami ciekłymi może być prowadzona wyłącznie pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi, posiadającymi wymagane koncesje w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami ciekłymi. Wyjątkiem tutaj jest sprzedaż dla odbiorcy końcowego, dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek. Koncesji wymaga obrót następujących paliw:

 1. Gaz płynny (LPG) z wyłączeniem mieszanin propanu-butanu, uzyskiwanych w procesie uzdatniania płynów złożowych.
 2. Benzyny ciężkie.
 3. Półprodukty rafineryjne z wyłączeniem produktów, przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe.
 4. Benzyny lotnicze.
 5. Benzyny silnikowe z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych z wyłączeniem alkoholu etylowego skażonego i pozostałych wyrobów alkoholowych skażonych, przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe.
 6. Oleje napędowe.
 7. Paliwa typu benzyny do silników odrzutowych.
 8. Paliwa typu nafty do silników odrzutowych.
 9. Lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe.
 10. Ciężkie oleje opałowe.
 11. Biopaliwa płynne.

Nie musisz uzyskiwać koncesji na obrót gazem płynnym, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100 000 euro. Więcej o tym typie koncesji dowiesz się na stronie https://rpms.pl/koncesja-na-obrot-paliwami-cieklymi-koncesja-opc/.

Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej (DEE)

Podobnie, jak w przypadku OPG, koncesję na DEE należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w tym zakresie. Warto jednak pamiętać, że nawet po otrzymaniu koncesji na dystrybucję energii elektrycznej, usługi będziesz mógł wykonywać dopiero po wyznaczeniu przez Prezesa URE operatorem system dystrybucyjnego lub operatorem systemu połączonego. Koncesję musisz uzyskać, jeśli chcesz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Przed dystrybucję należy rozumieć transport energii sieciami dystrybucyjnymi w celu jej dostarczenia odbiorcom. Pozwolenie uzyskasz w URE lub w oddziale terenowym URE.

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*